BGIF Gymnastik

VEDTÆGTER FOR BGIF GYMNASTIKAFDELING

§1
Afdelingens navn er Bramdrupdam Gymnastik og Idrætsforening, Gymnastikafdeling, hjemmehørende i Kolding Kommune

§2
Gymnastikafdelingen er en underafdeling af Bramdrupdam Gymnastik og Idrætsforening og tilslutter sig til enhver tid hovedforeningens vedtægter og bestemmelser for disse organisationer.

§3
Gymnastikafdelingens formål er at samle alle interesserede til gymnastik m.v. – at fremme og styrke det gode kammeratskab og sammenhold mellem foreningens medlemmer.

§4
I gymnastikafdeling kan optages alle, som kan godkende hovedforeningens og gymnastikafdelingens vedtægter. Udelukkes kan alle, der modarbejder gymnastikafdelingen eller dens formål. Det eller de udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på første ordinære generalforsamling i afdelingen, såfremt det eller de udelukkede medlemmer ønsker det.

§5
Medlemmerne betaler kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen før sæsonstart.
Gymnastikafdelingen betaler årligt et kontingent til hovedforeningen for hvert aktivt medlem.
Kontingent vedtages i god tid på et hovedbestyrelsesmøde inden gymnastikafdelingens generalforsamling.
Ansøgning om støtte fra fonde, BGIF’s venner m.v. skal som orientering sendes til BGIF’s hovedbestyrelse. Dette skal også ske ved større arrangementer, lotterier og sponsoraftaler. Foreningen har et selvstændigt regnskab og et eventuelt underskud i gymnastikafdelingen dækkes ikke af BGIF’s hovedforening.

§6
Bestyrelsen består af 5-8 personer, der alle vælges for en 2-årig periode. I lige år vælges 2-4 personer, i ulige år 3-4.
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, samt sekretær og kasserer. Bestyrelsen kan oprette udvalg og delegere kompetence hertil. Disse arbejder selvstændigt under ansvar overfor bestyrelsen.
Bestyrelsen udarbejder selv forretningsorden for det daglige arbejder under hensyntagen til egne og hovedforeningens vedtægter. Ved lige antal bestyrelsesmedlemmer tæller formandens stemme dobbelt.
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.

§7
Formanden repræsenterer afdelingen i BGIF’s hovedbestyrelse, og er forpligtet til at holde denne orienteret om afdelingens økonomiske og sportslige aktiviteter.
Kassereren fører afdelingens regnskab og er ansvarlig for udarbejdelse af budget.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§8
Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed og indkaldes med minimum 14 dages varsel ved opslag på BGIF’s hjemmeside og relevante medier såsom Facebook.
Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, som er fyldt 16 år og alle ungdomsmedlemmers forældre. De stemmeberettigede er også valgbare, dog skal formanden, kassereren og sekretæren være fyldt 18 år.

§9
Afdelingens ordinære generalforsamling afholdes som udgangspunkt i årets 1. kvartal eller snarest muligt derefter.

Dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Det kommende års budget
5. Behandling af evt. indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer + suppleanter
7. Valg af revisor + 1 revisorsuppleant i ulige år
8. Eventuelt

Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget i den forelagte form. Alle personvalg kræver skriftlig afstemning, dersom blot ét medlem ønsker det. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte deltagerantal.

§10
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/4 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftlig krav herom med motiveret forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

§11
Ændring af afdelingens vedtægter kan kun ske på en generalforsamling. Afdelingen opløsning skal vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamling med mindst en måneds mellemrum.
Begge forslag kræver skriftlig afstemning samt 2/3’s flertal af de afgivne stemmer.
Ophører afdelingen med at eksistere eller ønsker at blive en selvstændig gymnastikforening, skal alle aktiver tilfalde ungdomsarbejde i hovedforeningen.

Således vedtaget på generalforsamling den 18. februar 2022.

TILBAGE TIL FORSIDEN